Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Inloopavond over selectiekader Fort bij Abcoude

28 februari

In het proces van de ontwikkeling van Fort bij Abcoude is een nieuwe stap gezet. Natuurmonumenten heeft een selectiekader ontwikkeld voor de herbestemming van het fort. Op basis van dit kader zal een nieuwe huurder voor Fort bij Abcoude gezocht worden. Op dinsdag 8 maart aanstaande van 19:30 tot 21:00 uur nodigen Natuurmonumenten en gemeente De Ronde Venen belanghebbenden en geïnteresseerden uit voor een inloopavond op Fort bij Abcoude. Tijdens deze avond kan men een samenvatting van het selectiekader inzien en vragen stellen.

Selectiekader
Het selectiekader past binnen het ontwikkelkader dat de gemeente De Ronde Venen in 2017 voor Fort bij Abcoude heeft vastgesteld. In het selectiekader staat onder meer dat Natuurmonumenten een contract wil sluiten met één hoofdhuurder. Deze hoofdhuurder kan vervolgens samen met andere partijen een multifunctionele locatie realiseren waarbij wordt uitgegaan van de kernwaarden cultuur, natuur en rust. Fort Nieuwersluis en Fort bij Nigtevecht zijn mooie voorbeelden van een dergelijk multifunctioneel gebruik.

Natuurmonumenten zoekt een ondernemer die overdag de kazerne op het forteiland wil exploiteren. Zowel extra bebouwing op het terrein als een slaapfunctie is uitgesloten om voldoende rust op het eiland te kunnen borgen. Voordat een huurder van start kan gaan, moet de kazerne voorzien worden van een aantal essentiële aanpassingen zoals verwarming, luchtbehandeling en isolatie. Het selectiekader beschrijft ook hoe kandidaten zich kunnen aanmelden voor de selectieprocedure. Na de inloopavond wordt het selectiekader afgerond en enkele weken daarna gepubliceerd.

Inloopavond
Belanghebbenden ontvangen tijdens de inloopavond een samenvatting van het selectiekader. Er zijn medewerkers van Natuurmonumenten en gemeente De Ronde Venen aanwezig om vragen te beantwoorden over het selectiekader, de herbestemmingsprocedure, inspraak, werkzaamheden ten behoeve van de verwarming en luchtkwaliteit, etc.

Parkeren
Gezien de beperkte parkeergelegenheid adviseren we belanghebbenden lopend of op de fiets naar de inloopavond te komen. Er kan geparkeerd worden op de parkeerplaats bij de Jeu de Boulesclub. Aangezien er geen voetpad van de parkeerplaats naar het Gozen Doornpad loopt, is het belangrijk dat u zichtbaar bent voor verkeer op de Molenweg. U heeft toegang tot het forteiland via de eerste toegangspoort na de visvereniging. Het pontje kan niet gebruikt worden.

Vragen?
Bent u niet in de gelegenheid om te komen? Dan kunt u inhoudelijke vragen telefonisch stellen aan projectleider Mirte van der Linden, (06) 51 60 16 70 en vragen over de planologische procedure stellen aan Nico Röling van de gemeente De Ronde Venen, (06) 10 96 98 19. Telefonisch vragen stellen kan tot en met vrijdag 11 maart 2022.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
7 + 2 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.