Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Wervingstraject herbestemming Fort benoorden Spaarndam en munitiebos van start

15 februari 2022

Recreatieschap Spaarnwoude zoekt een partij die met lef, realisatiekracht én zorg een nieuwe bestemming geeft aan Fort benoorden Spaarndam en het nabij gelegen munitiebos (samen Het Benoorden).

Drieëntwintig hectare natuur, cultuur en recreatie ontwikkelen tot een belevingslocatie voor iedereen; een flinke uitdaging vol kansen. Geïnteresseerden kunnen een aanmeldingspakket opvragen door een mail te sturen naar info@hetbenoorden.nl

Tussen Velserbroek, Haarlem-Noord en Spaarndam komen natuur, weidse uitzichten, UNESCO werelderfgoed en een prettige woonomgeving samen. Het forteiland met het fort, een munitiebos met 39 plofhuizen en een bureelgebouw, liniewal, graslanden en verschillende historische landschapselementen vormen hier samen Het Benoorden. Het recreatieschap startte in 2020 een proces dat tot een nieuwe toekomstbestendige en gedragen invulling moet leiden. Nadat via een breed ingezet participatieproces de wensen en grenzen zijn bepaald, start nu de werving voor het vinden van een geschikte partij.

Werving- en selectieproces
Geïnteresseerden kunnen op basis van de beschikbare informatie een plan op hoofdlijnen indienen bij het recreatieschap tot uiterlijk 1 mei 2022. De indieners ontvangen daarna een vrijblijvend advies over o.a. de geschiktheid en eventuele samenwerking met andere partijen. Vervolgens krijgen zij de gelegenheid het plan nader uit te werken en deze uiterlijk in te leveren op 31 juli 2022. Een selectiecommissie met leden uit de maatschappelijke adviescommissie en de ambtelijke adviescommissie buigt zich over de plannen. Gekeken wordt in hoeverre deze tegemoet komen aan de gezamenlijk geformuleerde wensen en grenzen. Streven is het bestuur van het recreatieschap eind 2022 te laten beslissen over de voorgestelde voorkeurskandidaat.

Participatie
Zomer 2020 is het recreatieschap gestart met een participatieprogramma voor herbestemming van Het Benoorden. Daarin is het fundament gelegd voor een gedragen en toekomstbestendige herbestemming. Informatie is verzameld via de open dag, het online platform en interviews met stakeholders. Een maatschappelijke adviescommissie met daarin vertegenwoordigers van verschillende belangenpartijen zoals omwonenden en natuurorganisaties bracht adviezen uit. Dit alles resulteerde in een Bidbook en een Witboek, die de basis vormen voor toetsing van de ingediende plannen.

Het Benoorden
De hoeveelheid en diversiteit aan historische schilderingen en tekeningen in combinatie met het bijzondere landschap met munitiecomplex maken Fort benoorden Spaarndam en omgeving uniek binnen de Stelling van Amsterdam. Vrijwilligers dragen bij aan het onderhoud en organiseren incidenteel een open dag. Het recreatieschap krijgt gedurende het herontwikkelingsproces advies van BOEi, een non-profit organisatie gericht op restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
7 + 7 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.